За Българска Асоциация за Управление на Проекти в Строителството

Основните цели на асоциацията са:

 1. Обединяване усилията на българския строителен бранш за развитието на управлението на проекти в строителството в България;
 2. Запознаване на българския строителен бранш с достиженията на управлението на проекти в строителството в други страни;
 3. Повишаване качеството на образованието и на професионалното обучение в сферата на управлението на проекти в строителството;
 4. Популяризиране дейността, законодателството и практиката в областта на управлението на проекти в строителството в други държави-членки на Европейския съюз;
 5. Популяризиране на международните стандарти в областта на управлението на проекти в строителството;
 6. Популяризиране, приложение и утвърждаване на добрите практики в областта на управлението на проекти в строителството;
 7. Сътрудничество и членство в чуждестранни организации в областта на управлението на проекти в строителството;
 8. Въвеждане и популяризиране на фигурата на ръководителя на проект сред участниците в инвестиционния и строителен процес в действащото законодателство.

Средства за постигане на целите

 1. Организиране на обществени обсъждания, дискусии, срещи, семинари и обучения, свързани с развитието на управлението на проекти в строителството;
 2. Създаване на информационен уеб-сайт и блог, предоставящи възможност за обмяна на информация и коментари в областта на управлението на проекти в строителството;
 3. Разработване на концепции, законопроекти и стандарти в областта на управлението на проекти в строителството;
 4. Сътрудничество с организации в страната и в чужбина, които имат сродни цели и предмет на дейност.

Управителен съвет

инж. Фантина Рангелова

Председател на Управителен съвет

Декан на СФ на УАСГ

инж. Адриана Спасова

Член на УС на БАУПС

Съдружник EQE Контрол ООД

инж. Васил Танев

Секретар на Общо събрание

Докторант към катедра ОИС на УАСГ

инж. Ангел Геренски

Член на УС на БАУПС

Преподавател към СФ на УАСГ

инж. Диян Цветков

Член на УС на БАУПС

Управител на „Мистър Сенков“ ЕООД

инж. Лъчезар Хрисчев

Член на УС на БАУПС

Доцент към катедра ТМС на УАСГ

Членове

инж. Ралица Кушева - Докторант към СФ на УАСГ
инж. Ана Вълкова - Докторант към СФ на УАСГ

УСТАВ НА БАУПС